May 21, 2018 / 7:56 AM / 5 months ago

《中国主要金融数据一览表》--5月21日

以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 
          2018年4月     3月      2月      1月     2017年12月    11月      10月      9月      8月      7月
 基础货币(万亿)  30.73(2.61%)  32.14(6.27%)  31.83(5.15%)  30.75(-0.10%)  32.19(4.17%)  30.71(5.19%)  30.53(5.23%)  30.60(5.28%)  30.19(5.84%)  29.91(5.27%)
 M2(万亿)    173.77(8.34%) 173.99(8.2%)  172.91(8.8%)  172.08(8.6%)  167.68(8.2%)   167(9.1%)   165.34(8.8%)  165.57(9.2%)  164.52(8.9%)  162.90(9.2%)
 货币乘数(倍)     5.65      5.41      5.43      5.60      5.21      5.44      5.42      5.41      5.45      5.45
 注:1.M2=基础货币*货币乘数 
2.基础货币=流通中现金+银行准备金 
3.货币乘数又称基础货币扩张倍数,指单位货币所生成的货币供应量。影响因素包括公众现金占存款比例,法定和超额准备金率变化等
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          2018年4  3月   2月  1月  2017年12月  11月   10月   9月  8月   7月   6月   5月  4月
           月                                                
 货币当局外汇(万  21.50  21.50  21.49 21.48   21.48   21.52  21.51  21.51 21.51  21.51  21.52  21.55 21.58
    亿)                                                       
 较前月增减(亿)   +74   +78   +41  +45   -363    +24   +21   +9   -8   -46   -343  -293  -420
 注:货币当局外汇接近或等于货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          2018年4月  3月   2月  1月  2017年12月  11月   10月  9月  8月   7月  6月  5月   4月
 金融机构人民币存  8.9%   8.7%  8.6%  10.5%    9%    9.6%   9.1%  9.3%    9%  9.4%  9.2%  9.2%  9.8%
 款                                                          
 金融机构外币存款  4.8%   8.4%  11.1% 15.1%   11.1%   11.7%  14.2%  16.4%  21.6% 23.1% 20.9%  18.4%  16.6%
 注:2018年4月末金融机构人民币各项存款余额为169.72万亿元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         2018年4月  3月   2月   1月  2017年12月  11月  10月  9月   8月   7月   6月   5月   4月
 新增人民币贷款(  11,800  11,200  8,393  29,000   5,844   11,200 6,632  12,700  10,900  8,255  15,400  11,100  11,000
 亿)                                                              
 余额(万亿)    126.16  124.98  123.86  123.03   120.13  119.55 118.42 117.76  116.49  115.4  114.57  113.04  111.92
 同比增长      12.7%   12.8%  12.8%  13.2%   12.7%   13.3%  13%  13.1%  13.2%  13.2%  12.9%  12.9%  12.9%
 注:2018年4月末全部金融机构本外币各项贷款余额为131.7万亿元
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        2018年4月   3月   2月    1月  2017年12月  11月   10月    9月   8月   7月    6月   5月   4月
 社融规模增量   1.56    1.33    1.17  3.07    1.14   1.6  1.04   1.82  1.49   1.19   1.77   1.07   1.38
    (万亿)                                                          
  人民币贷款  10,987   11,425   10,199 26,850    5,769  11,428  6,635  11,885 11,466  9,152  14,474  11,780  10,806
   外币贷款   -26    139      86   266     169   198   -44   -233  -332   -213    73   -99   -283
   委托贷款  -1,481   -1,850    -750  -714     601   280   43   775   -82   163    -32   -278   -48
   信托贷款   -94    -357     660   455    2,245  1,434  1,019  2,368  1,143  1,232   2,481  1,812  1,473
 银行承兑汇票  1,454    -323     106  1,437     676    15   12   782   242  -2,037   -230  -1,245   345
   企业债券  3,776   3,344     714  1,312     343   716 1,508  1,562  1,063  2,568   -176  -2,513   455
 非金融企业股   533    404     379   500     792  1,324   601   519   653   536    487   511   769
      票                                                          
 注: 1.社会融资总量是全面反映金融与经济关系,以及金融对实体经济资金支持的总量指标.
较之新增人民币贷款,其与GDP(国内生产总值)、CPI(居民消费价格指数)等经济指标的相关性更紧密.
  2.2015年起社会融资规模开始公布增量数据,其中“当月对实体经济发放的人民币贷款”与金融统计数据报告中统计口径有差异。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 全部金融机构 2018年  2017年1  9月  6月  3月  2016年  9月   6月   3月  2015年 9月  6月  3月  2014年 9月  6月  3月  2013年1
         3月   2月             12月              12月           12月            2月
 超额储备率(%  1.30   2.10  1.30  1.40  1.30  2.40  1.70  2.10  2.00  2.10  1.90 2.50 2.30  2.70  2.30 1.70 1.80  2.30
 )                                                                   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2018年4   3月    2月   1月  2017年12月  11月  10月  9月  8月  7月  6月   5月  4月
     月                                                
 M2   8.3%   8.2%    8.8%   8.6%   8.1%   9.1%  8.9%  9.0% 8.6%  8.9%  9.1%  9.1%  9.8%
 M1   7.2%   7.1%    8.5%   15%   11.8%   12.7%  13%   14%  14% 15.3%   15%  17%  18.5%
 M0   4.5%    6%    13.5%  -13.8%   3.4%   5.7%  6.3%  7.2% 6.5%  6.1%  6.6%  7.3%  6.2%
 注:1.M0=流通中现金
  2.M1=M0+企业活期存款,又称狭义货币
  3.M2=M1+企业定期存款+居民储蓄存款,又称广义货币 
  4.2018年1月,人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法,用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款(含存单),本表中M2增速为按新口径统计。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         2018年4   3月   2月   1月  2017年12月  11月   10月   9月   8月   7月   6月   5月    4月
           月                                                      
 财政性存款(亿元  48,039  40,855  45,658  50,945   41,134  53,461  53,839  43,342  47,323  51,224  39,615  45,780  40,232
    )                                                             
 较前月增减(亿元  +7,184  -4,803  -5,287  +9,810  -12,327   -378  +10,496 -3,981  -3,900  +11,609 -6,165  +5,547  +6,425
    )                                                             
 注:财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流
出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       2018年  3月   2月    1月   2017年  11月   10月   9月   8月   7月   6月   5月   4月
       4月                 12月                                
 外汇储备  31,249 31,428  31,345  31,615  31,399 31,193  31,092 31,085 30,915  30,807  30,568 30,536  30,295
 (亿美元)                                                       
 较前次增减  -180   +83   -270   +215   +207  +101     +7  +170  +108   +239   +32  +240   +204
 (亿美元)                                                       
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 黄金储备    2018年4月   3月   2月   1月   2017年1  11月  10月   9月   8月  7月   6月   5月   4月
                              2月                              
 (万盎司)     5,924   5,924  5,924  5,924   5,924  5,924  5,924  5,924  5,924 5,924  5,924  5,924  5,924
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 人民币兑美元汇率
  
 中间价:   
 2018年5月21日  2005年7月21 2004年底 2003年底  2002年底
              日           
    #6.3582      8.11  8.2765  8.2767   8.2773
 CFETS人民币汇率指数:
 2018年5月21日 2015年12月11日
 97.87(路透测算     101.45
       ) 
 注:1.中国人民银行2005年7月21日宣布,自当日19时人民币兑美元交易价格调整为1美元兑8.11人民币,即人民币升值2%,同时放弃单一盯住美元的汇率制度,采用参考一篮子货币、有管理的
浮动汇率机制。
#代表中间价。2005年7月21日人民币汇改后,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。自2006年起央行将之改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商
询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价。
2.人民币兑美元自2005年7月汇改后一路震荡升值约20%,但2008年10月国际金融危机爆发后暂停升值步伐,随后波动区间逐步收敛。中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人
民币汇率弹性,自2012年4月16日起,将美元/人民币波幅由原来的千分之五倍增至1%。
3.自2014年3月17日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%,即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日
人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
4.中国人民银行2015年8月11日宣布,为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性,决定完善人民币兑美元汇率中间价报价,自当日起,做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考
上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。
5.中国外汇交易中心2015年12月11日开始在中国货币网公布CFETS人民币汇率指数,当日的CFETS人民币汇率指数为101.45,较2014年底升值1.45%;此外,为便于市场从不同角度观察人民币有
效汇率的变化情况,外汇交易中心并参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数,12月11日上述两个指数分别为102.28和99.52,较2014年底分别升值2.28%和贬值0.48%。  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
银行利率:                                
 一年期人民币存款利 一年期人民币贷款利
 率                 率
    1.50%        4.35%
 注: 中国人民银行自2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%,一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;下
调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。同时,对商业银行和农村合作金
融机构等不再设置存款利率浮动上限。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
 
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below