for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

《汇市简讯》主要货币对今日期权到期规模摘要--11月13日

0659GMT

* 11月13日周五纽约上午10点/伦敦下午3点到期的期权

* 欧元/美元: 1.1770 (4.62亿), 1.1795-1.1800 (14亿), 1.1840-50 (14亿)

* 英镑/美元: 1.3100 (3.19亿), 1.3195-1.3200 (3.12亿)

* 欧元/英镑: 0.8950 (5.85亿), 0.9045-50 (8.00亿)

* 澳元/美元: 0.7300 (6亿), 0.7325-35 (7亿), 0.7400 (5.67亿)

* 美元/加元: 1.3000 (4.93亿), 1.3125 (9.00亿)

* 美元/日圆: 104.75 (3.90亿), 105.50 (5.60亿)

* 欧元/日圆: 123.00 (3.48亿) 澳元/日圆: 77.00 (2.07亿)

完 编译 郑茵 审校 白云

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up